MR

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is aan een school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat uit personeelsleden en ouders, maar wat doet de MR eigenlijk?

De naam zegt het eigenlijk al: het is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel. Het is de taak van de MR te zorgen voor een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg. De MR is dan ook bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken.

De rechten en verplichtingen van de MR en van het bestuur/directie (bevoegd gezag) zijn in de WMS verankerd. Zo heeft de MR het adviesrecht en het instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR het recht om de jaarlijkse begroting in te zien alsmede alle beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.

Het instemmingsrecht is het meest verstrekkende recht van de MR; zonder instemming van de MR kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld niet de onderwijskundige doelstellingen van de school wijzigen of het schoolreglement of leerplan aanpassen.

De MR houdt zich daarnaast ook bezig met zaken als het vakantierooster, onderhoud, veiligheids- en gezondheidsaspecten, verdeling ouderbijdrage, (financieel) jaarverslag, informatieboekje, schoolplan, ict.

Door zitting te nemen in de MR maak je als ouder kennis met diverse ontwikkelingen, regelingen en organisatorische aspecten waarmee het primair onderwijs (basisonderwijs) te maken heeft of krijgt, waarbij je ook nog eens je eigen input kunt geven. Een bijzonder boeiende en leerzame ervaring mede in het belang van je eigen kind.

De Medezeggenschapsraad vergadert maandelijks. U bent als ouder van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De aankondiging en agenda hangen op het publicatiebord. De notulen en overige informatie liggen ter inzage in de hal van de school.

contact: mrgroenering@montessori-groenering.nl

Samenstelling:

Namens de ouders:
Nazira Hanifi
Jasper Prins

Namens het team:
Marscha de Leer
Linda Krechting