Zorg voor de leerlingen

De mogelijkheid voor kinderen om in het Montessori onderwijs naar aanleg en interesse te mogen en kunnen werken, is misschien wel de beste voorziening op het gebied van leerlingenzorg.

Op ons IKC werkt Kim van Verseveld als IB-er. Zij is voor de leerlingenzorg. De IB-er richt zich op de professionele ondersteuning van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. Zij volgen en bespreken de kinderen in hun ontwikkelingsproces en besteden aandacht aan kinderen met een extra zorgvraag.

Wij hechten veel waarde aan het observeren van kinderen. Montessori leerkrachten krijgen een twee jarige opleiding waarin het leren observeren een belangrijke plaats inneemt. Ook onze pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold. Daarnaast volgen wij vanaf 6 jaar meerdere keren per jaar de ontwikkeling van het individuele kind door afname van gestandaardiseerde toetsen. De leerkracht en pedagogisch medewerker bespreekt de groep en de individuele kinderen met de IB-er tijdens groepsbesprekingen.

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren.
Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in het Samenwerkingsverband. Ook Montessori IKC De Groene Ring valt onder dit samenwerkingsverband. Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie.  
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/ 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Elke school heeft de plicht om alle kinderen een passend aanbod te geven. Dit kan op onze school zijn, maar een andere plek kan soms beter passen. Soms is er zorg over de ontwikkeling van een kind. Wij zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband de Liemers waardoor wij gebruik kunnen maken van hun deskundigheid en ambulante begeleiding. In een ondersteuningsteam kan door school, samen met ouders en expertise van buitenaf de ondersteuningsbehoefte in beeld worden gebracht.

Alles is samengebracht in het School Ondersteuning Profiel (SOP): SOP 22-23

Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen.  Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal (basis) onderwijs worden gedaan.  

Aanmelden op een basisschool.
De aanmeldingsprocedure begint altijd met een oriënterend gesprek (kan ook telefonisch) waarin in ieder geval wordt nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning behoeft. In dit gesprek komen de sterke punten van uw kind aan de orde naast mogelijke punten waarmee de school rekening moet houden. Ouders krijgen in dat gesprek informatie over de school en de procedure.
Als ouders aangeven aan dat ze hun kind willen aanmelden krijgen ze het inschrijfformulier mee of toegestuurd. De directeur geeft dan aan dat hij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/haar school kan worden geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere school in het samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders informatie van de voorschoolse voorziening of andere relevante informatie te verstrekken. Deze informatie is cruciaal en wordt gebruikt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij voorkeur wordt de informatie overdracht via een “warme” overdracht (ouders, kinderopvangorganisatie en basisschool) gerealiseerd.
Als de school denkt dat de leerling op zijn plek is op de school krijgen de ouders schriftelijk de bevestiging van de inschrijving. 

Ambulante Begeleiding.
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband  naar de school te halen door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend. Op school is een folder beschikbaar over preventieve ambulante begeleiding. 

Aanvraag Ambulante begeleiding

Ondersteuningsteam
Elke school heeft een ondersteuningsteam.
In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. Hierbij kan het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van extra hulp voor het kind en/of het gezin. 
In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider, de leerkracht , een medewerker vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog). Als uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam wordt u daarbij altijd uitgenodigd. 

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan realiseren voor uw zoon of dochter zal de school een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).
Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven kan uw zoon of dochter worden aangemeld op de betreffende school. Daarvoor zijn voor de Schilderspoort (SBO) een aantal vaste instroomomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april.
Deze vaste instroommomenten gelden niet voor het Speciaal Onderwijs.

Voor deze procedure is ook een informatiefolder beschikbaar. http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2013/05/toelaatbaarheidsverklaring.pdf