Informatie boekje 2020-2021

Voor het schooljaar 2020 – 2021:

2020- 2021 infoboekje

Met daarin informatie over:

Contactgegevens
Team
Groepsindeling
Schooltijden
Wat nemen de kinderen mee
Gym
Vakanties en vrije dagen
Verslagen en gesprekken
Ouderparticipatie en oudercommissie
Medezeggenschapsraad (MR)
Pauze en overblijven
Schoolbibliotheek
Centrum voor Jeugd en Gezin
Kamp bovenbouw
Voorstellingen
Parkeerbeleid rondom de scholen
Vragen, opmerkingen, klachten of pesten
Ziekmelding, verlof en verzuim
Belangrijke data alvast voor de agenda